Welkom op de website van urban garden store UBG Pro Shop. Sinds 1 maart 2015 is de nieuwe Opiumwet Artikel 11a van kracht. Kort gezegd houdt dit in dat personen en bedrijven strafbaar zijn die voorbereidingshandelingen treffen voor illegale hennepteelt. Deze strafbaarstelling beperkt zich tot hennepteelt die een beroeps- of bedrijfsmatig karakter heeft of grootschalig is. Onder voorbereidingshandelingen vallen o.a. de verkoop en aflevering van producten waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat deze gebruikt gaan worden voor de beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt. Indien UBG Pro Shop vermoedt dat uw aankopen uit onze webshop gebruikt zullen worden voor beroeps- dan wel bedrijfsmatige hennepteelt, zullen wij de aankoop moeten weigeren. Bij uw aankoop verklaart u dan ook dat u met de producten die u aanschaft niet de intentie heeft tot het plegen van inartikel 11, derde en vijfde lid uit de Opiumwet, strafbaar gestelde feiten.

Ondergetekende verklaart hierbij dat ,de artikelen die hij/ zij bij UBG Pro Shop koopt, hij/zij niet de intentie heeft tot het plegen van artkel 11, 3e en 5de lid uit de opiumwet de strafbaar gesteld feiten.

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.UBG Pro Shop VOF statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:#

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan UBG Pro Shop een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door UBG Pro Shop.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn zestig (60) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2 De door UBG Pro Shop gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3 De door UBG Pro Shop opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door UBG Pro Shop uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en UBG Pro Shop akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door UBG Pro Shop een nadere levertijd opgegeven, waarbij UBG Pro Shop zal trachten altijd binnen de op de offerte aangegeven termijn levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.3 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 UBG Pro Shop behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens UBG Pro Shop uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van UBG Pro Shop geschieden. Opdrachtgever is verplicht UBG Pro Shop onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

Artikel 6 Garantie

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en UBG Pro Shop hiervan op de hoogste stellen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan UBG Pro Shop zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3 Op de door UBG Pro Shop geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.

6.4 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 6.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door UBG Pro Shop geleverde producten aan te tonen.

6.5 Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de Opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 UBG Pro Shop sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door UBG Pro Shop geleverde producten.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van UBG Pro Shop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan UBG Pro Shop toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4 UBG Pro Shop is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 De Opdrachtgever vrijwaart UBG Pro Shop tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, of bij levering van de door de Opdrachtgever bestelde producten.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door UBG Pro Shop gemaakt indien UBG Pro Shop op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8.4 Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij UBG Pro Shop partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechtbank te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en UBG Pro Shop.


Naar boven